Home

Bas 15 kontoplan

Kontoplan BAS 2019 10 (44) 2067 Balanserad vinst eller förlust/balanserat kapital 2068 Vinst eller förlust från föregående år 2069 Årets resultat 2070 Ändamålsbestämda medel 2071 Ändamål 1 2072 Ändamål 2 Eget kapital i aktiebolag och ekonomiska 2080 Bundet eget kapital 2081 Aktiekapital 2082 Ej registrerat aktiekapita Här hittar du GRATIS KONTOPLANER FÖR 2018. Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här BAS fokuserar på kontoplanens struktur och uppbyggnad och ägs och drivs av näringslivet. BAS 2015. Här finns kontoplanen från BAS för år 2015. BAS 2019. Läs om ändringar i BAS 2019. Ändringar i BAS-kontoplanen. Här finns en genomgång av ändringen i BAS 2015 för konton som berör omvänd skattskyldighet

Kontoplaner - BAS

 1. erande kontoplanen idag inom svenskt näringsliv. Upattningsvis använder 95 % av alla företag i Sverige någon form av BAS-kontoplan. BAS-kontoplanen tas fram av BAS-intressenternas Förening som är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter
 2. Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan_Normal_2015_ver1 = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande [Ej bokföring. K2
 3. Kontoplan BAS 2020 = Ändring eller tillägg jämfört med 2019. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 1386 och 1869 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande bokföring
 4. BAS-kontoplan - kontoplanen som är S K I T-lätt att förstå! Redaktionen 2019-12-20. 4,3/5 - 151 röster 4,3/5 - 151 röster 4,3/5 - 15 röster 2020-06-03 Elektronisk fakturering - företag vinner på e-faktura! Skicka e-fakturor. Det blir billigare.
 5. Hem » BAS kontoplan » 8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader. 8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnade
 6. 2019-01-15. Ladda ner. Baskontoplan med konteringsanvisningar 2019 Kompletterande filer. Baskontoförteckning med S-kod 2019; Det här är en uppdatering av baskontoplanen för 2018. Baskontoplanen för statliga myndigheter är frivillig att följa. Den bidrar dock.
 7. Kontoplan Utskrivet: 17-07-13 Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31 13:43 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010 Utvecklingsutgifter 7200 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 7200 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 7200 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 7200 1030 Patent 7200 1038 Ackumulerade nedskrivningar på patent 720

Hem » BAS kontoplan » 7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. 7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. 70 Löner till kollektivanställd Den ansluter till den kontoplan som används i näringslivet, men har anpassats till specifika statliga förhållanden, med bland annat speciella konton för transfereringar och skatteintäkter. Det ligger ett stort värde i att myndigheterna följer baskontoplanen så långt som möjligt, för att ge en enhetlig utformning av redovisningen i staten Skulle du mot förmodan ha konton som inte finns tillagda i kontoplanen så kan du skapa dessa under Inställningar → Kontoplan. Observera att det enbart gäller konton som du tidigare har kunnat använda i Bokio men som inte är med i BAS 2015 Hem » BAS kontoplan » 1 Tillgångar. 1 Tillgångar *= ändring eller tillägg jämfört med 2019. 10 Immateriella anläggningstillgångar. Huvudkonton. Underkonton. 1010 [Ej K2] 15 Kundfordringar. 1510: Kundfordringar: 1511: Kundfordringar: 1512: Belånade kundfordringar (factoring) 1513: Kundfordringar - delad faktura: 1516: Tvistiga.

Datum: 2019-01-15 Dnr: 2018-1314 ESV-nr: 2018:57 ESV Rapportansvarig: Carina Franzén . FÖRORD 3 Förord Det här är en uppdatering av baskontoplanen för 2018. Baskontoplanen är frivillig att följa för statliga myndigheter. Det bidrar dock till en enhetlig utformning av de BAS-kontoplanen utvecklades under 1970 talet av dåvarande Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) och Sveriges Industriförbund. Sedan dess har den utvecklats i olika steg för att under senare år bli EU-anpassad. Den uppdateras (justeras) ständigt och sista versionen går att hitta på följande länk www.bas.se. Det vi har lagt upp är BAS 2010 Hem » BAS kontoplan » 4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster. 4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster. 40-45 Inköp av varor och material. Fria kontogrupper (nedanstående konton är enbart exempel) 4000: Inköp av varor från Sverige: 4200: Sålda varor VMB FastBAS 2017 är en branschanpassad kontoplan för alla typer av fastighetsägare, oavsett storlek eller juridisk form. Kontoplanen är utarbetad av SABO och Fastighetsägarna i samråd med BAS. Kontoplanen innehåller de speciella koton framför allt i klass 3 och 4 som fas­tig­hetsägare behöver och är rensad från konton som en fastighetsägare normalt inte behöver Den Bas-kontoplan som finns för näringslivet har alltid varit och är en förebild för olika versioner av Kommun-Bas. De olika kontoplanerna uppvisar likheter men även skillnader som bland annat förklaras av att redovisningen styrs av olika lagstiftningar, samt ett antal sektorspecifika förhållanden

BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring.. Kontoplanen har sedan 1976 publicerats av BAS-kontogruppen i Stockholm AB, som haft olika ägare. Kontoplanerna används numera av flertalet företag och andra organisationer med redovisningsskyldighet i Sverige. Även tillverkare av bokföringsprogram använder sig av formatet Kontoplan. I din bokföring använder du dig av olika konton för att registrera företagets olika affärshändelser, alla dessa konton tillsammans utgör din kontoplan. BAS-kontoplaner. BAS-kontoplaner är ett slags standardiserade kontoplaner som används av de allra flesta oavsett företagsform

BAS kontoplan 2015 Småföretagarens hjälp i moms- och

BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan för systematisering och kontering av affärshändelser som kan användas oberoende av företagets storlek och verksamhet. Varje konto i BAS-kontoplanen har både ett kontonummer och ett kontonamn. Företagen får naturligtvis använda vilken kontoplan de vill men BAS-kontoplanen underlättar framtagandet av en egen kontoplan Kontoplan. I BL Administration arbetar du normalt med kontoplanen BAS 20XX, men det finns också möjlighet att lägga upp företag med BAS 96, även om vi inte rekommenderar det. Det finns dessutom ett antal branschkontoplaner inlagda i programmet FastBAS utarbetas i samarbete mellan Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna och innehåller konton för alla typer av fastighetsägare och fastighetsförvaltare, både gällande associationsform och företagsstorlek. Kontoplanen är även utarbetad i samråd med BAS-kontogruppen i Stockholm och bygger på BAS-konceptet Kontoplan BAS En kontoplan är en förteckning över alla konton en verksamhet använder för att bokföra. Kontoplan BAS är en standardiserad sådan och innehåller väldigt många konton för att du ska ha möjlighet att välja och göra en så detaljerad bokföring som möjligt

Skillnader i BAS-kontoplan mellan faktureringsmetoden och kontantmetoden . Något som kan vara bra att tänka på är att den BAS-kontoplan som används för faktureringsmetoden BAS20** innehåller fler konton än BAS 20** K1 som kan används för företag som använder kontantmetoden med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Lär bokföringens grunder på några minuter Författare: Christer Svensson Utgivningsår: 2018 E-bok ISBN: 978-91-981744-1- Filformat: EPUB med vattenmärke Storlek: 0,1 MB Denna korta kurs lär ut principerna för bokföring, särskilt BAS Vad är BAS-kontoplan? För att personer som jobbar i olika system och företag ska kunna förstå vad i ett bolags bokföring som består av tillgångar, skulder, intäkter respektive kostnader använder man en och samma kontoplan. Det är här vi har vår BAS-kontoplan. Den kan variera mellan åren, men är i grund och botten densamma Kommun-Bas 19 3 (125) Förord År 1995 utgav Svenska Kommunförbundet en kommunalt anpassad normalkonto-plan, Kommun-Bas 95. Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas i flera omgångar (Kommun-Bas 98, 02, 05, 13). Den Bas-kontoplan som finns för näringslivet har alltid varit och är en förebild för olika versioner av Kommun-Bas BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan som kan användas av alla företag, oavsett företagsform.. Företagen kan antingen använda BAS-kontoplanen i sin helhet eller välja ut lämpliga konton. BAS-kontoplanen har en koppling till deklarationens SRU-koder, vilket underlättar deklarationsarbetet

Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning 3 Förord År 1995 utgav Svenska Kommunförbudet en kommunalt anpassad normal-kontoplan, Kommun-Bas 95. Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas i flera omgångar (Kommun-Bas 98, 02, 05 ). Den Bas-kontoplan so BAS-kontoplan. Hem; BAS-kontoplan; Bas kontoplanen innehåller 9 kontoklasser. Balanskonton. Tillgångar Kontoklass 1 Tillgångskonton. Skuldkonton Kontoklass 2 Skuldkonton och eget kapital. Resultat. Konton som används för rörelseresultat. Intäktskonton Kontoklass 3 Intäktskonton och inkomster Kontoplan. För att kunna bokföra behövs en kontoplan. I praktiken är det en förteckning över alla de konton som behövs för bokföringen. Kontoplanen skall vara tillräckligt specificerad och färdigt utarbetad innan man sätter igång med bokföringsarbetet. En bra kontoplan underlättar bokföringen betydligt På de här sidorna finns information till dig som arbetar med ekonomi och finans i ett allmännyttigt bostadsföretag, men även fastighetsbranschen i stort

Här kan du hitta konton från BAS-kontoplanen och se hur de skall användas när du gör din årsredovisning. Resultaträkning Konto 3000-3799. Fält: Nettoomsättning; Beskrivning: Intäkter som genererats av företagets ordinarie verksamhet, t.ex. varuförsäljning och tjänsteintäkter. Konto 3800-3899. Fält: Aktiverat arbete för egen. BAS är idag med andra ord att betrakta som ett koncept och inte enbart en kontoplan. BAS-produkterna uppdateras kontinuerligt utifrån förändringar i omvärlden med den styrkan att många påverkande intressenter finns representerade som medlemmar och i styrelsen. Srf konsulterna finns representerade i föreningens styrelse

Ny Kontoplan för Förenklat årsbokslut K1-Enskild näringsidkare : Bas2007(K1)-Enskild näringsidkare : Nya kontoplaner anpassade till den nya momsrapporten(2007) Bas2006(07)-Aktiebolag & Ekonomiska föreningar : Bas2006(07)-Handelsbolag & Kommanditbolag : Bas2006(07)-Enskild näringsidkare : Bas96(07)-Enskild näringsidkar BAS-kontoplan BAS-kontoplan är en standardiserad kontoplan för bokföring med syfte att underlätta och förenkla ett företags bokföring. En standard underlättar dessutom användning, läsning och granskning av kontoplaner. Den första upplagan av BAS-kontoplanen gavs ut 1976 i samband med en ny bokföringslag BAS 2019 är en generell kontoplan för systematisering och kontering av verifikationer. Den kan användas av både enskilda firmor och aktiebolag. Här kan du ladda ner senaste kontoplanen som PDF

Bas 2015 - Bas

På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam) Om du t.ex. byter kontoplan från Bas 1996 till Bas 2015 kommer kontonummer 1010 innebära Kassa i föregående år och Balanserade utgifter för forskning och utveckling i det nya räkenskapsåret. I sådana fall ska du alltså inte välja att föra över de ingående balanserna med automatik Observera att du måste ha lagt upp företaget i programmet med BAS 96 för att kontokonverteringen ska fungera. Efter att du gjort kontokonverteringen kan du inte fortsättningsvis läsa in filer med BAS 96 utan du måste be kunderna byta kontoplan. Ett alternativ är att du gör bokföringen i BAS 96 i dessa företag. Önskar en trevlig dag

Sedan flera år tillbaka finns däremot en kontoplan som de flesta företagen använder: BAS-kontoplanen. Den innehåller många konton och underkonton. Fördelarna med att använda BAS-kontoplanen är bl.a. att den är uppbyggd utifrån hur en resultat- och balansräkning ska vara uppställd och att den innehåller en koppling till hur olika poster ska redovisas i självdeklarationen 15' 15 basar. Läs mer . Köpvillkor Sekretesspolicy Kontakta oss Lagershoppar Om dBAkuten Betalningsalternativ Garantiservice Frågor & Svar . Gilla oss . Nyhetsbrev. Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att ange din e-post

Få alt at vide om en kontoplan og download gratis din egen. Du kan så altid tilføje ekstra konti eller fjerne dem du ikke har brug for Engelsk översättning av 'kontoplan' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här. Klicka här om du vill se skillnader BAS 2016 - BAS 2015. Eller jämför tidigare år här. Kontoplan för 2016 Omfattning PDF XLS (Excel) BAS 2016alla typer av företag utom de som upprättar förenklat årsbokslut fullständig BAS 2016 BAS 2016 BAS 2016 för K

Från och med BAS-kontoplan 2014 har basgruppen tagit bort konto 2012 (Avräkning för skatter och avgifter) för enskilda näringsidkare, kontot finns dock kvar för företag som tillämpar K1. Skattekonto. På skattekontot registreras beslutade arbetsgivaravgifter, källskatt, moms, F-skatt, slutskatt, vissa arbetsgivarbidrag med mera Kontoplan BAS 2008 (Byter namn varje år) För att man ska få en ordning i sin bokföring använder man en kontoplan när man bokför sina verifikationer. Kontonumren i kontoplan ligger från 1000 tom. 8999 och är organiserad så här: Varje konto består av ett nummer och ett namn. Numret är fyrsiffrigt och uppbyggt på följande sätt BAS-kontoplanen, övriga externa rörelseutgifter och kostnader. Klass 5-6: Övriga externa rörelseutgifter/kostnader: Konto 50: Lokalkostnade BAS-kontoplan - BAS-kontoplanen har blivit en standard för kontoplaner och i princip alla företag använder den som sin kontoplan. Den främsta anledningen till att BAS-kontoplanen blivit en standard är pga den är uppbyggd utifrån hur en resultat- och balansräkning ska vara uppställd. Därutöver innehåller BAS-kontoplanens bokföringskonton kopplingar till hur olika poster ska.

15 bas med en effekthantering på 1200W RMS från Hertz SPL-Show serie! 2498 kr. 1998 kr. Info: Köp: Hertz SS 12 D2. SPL-Show seriens 12 bas med en effekthantering på 1000W RMS! 1998 kr. Info: Köp: B² audio RIOT10 D2 10tum 2X2 OHM. Kaxig 10 bas från B² audio som får din bil att skaka! 2190 kr 15 Kortsiktige fordringer . 1500 Kundefordringer. 1510 Fri. 1520 Fri. 1530 Opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter. 1570 Andre kortsiktige fordringer. 1580 Avsetning tap på fordringer. 1590 Fri. 16 Opptjente off.tilskudd ol Enkel kontoplan för ideell förening Kontonummer Benämning 1220 Inventarier 1510 Fordring medlemmar 1910 Kassa 1920 Plusgiro 1930 Bankkonto 2010 Eget kapital 2019 Redovisat resultat 2399 Långfristig skuld 2440 Leverantörsskulder 2890 Kortfristig skuld 3110. BAS-konton: Rad: Underkonton: Rad: 2010: Eget kapital, delägare 1 : B10: 2011: Egna varuuttag: B10: 2012: Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) B10: 201

Kontoplan Kontoplanen är en lista över de konton som används i bokföringen. Den består av fyra olika huvudgrupper och kan sägas vara grunden i företagets redovisning. Genom kontoplanen i Fortnox kommer du åt alla dina konton. Här kan. Kontoplan - vad är en kontoplan och hur används kontoplaner? Kontoplaner används för att förenkla och få ett ordnat system i ett företags bokföring. Genom bokföringskonton samlar man ihop affärshändelser av samma typ på respektive bokföringskonto. De bokföringskonton som ett företag använder i sin bokföring utgör tillsammans företagets kontoplan. En kontoplan talar om. 15 Jan 2007 #2 Sv: Kontoplan EU BAS -Hästverksamhet /SPCS Eu bas Du kan senare göra om den så du inte behöver ha alla konton . Senast ändrad: 15 Jan 2007. Lejonelle. 17 Jan 2007 #3 Sv: Kontoplan EU BAS -Hästverksamhet /SPCS Det finns inget tvång i en liten verksamhet att använda en BAS kontoplan men det underlättar mycket eftersom. Kontoplan och bokföringsrapporter på engelska Kontot läggs först upp på svenska och om det aktuella kontot finns med i BAS-kontoplanen läggs de engelska benämningarna upp automatiskt. Är det ett konto du själv hittar på får du lägga in både den svenska benämningen och den engelska

Kontoplan och Baskontoplan. En kontoplan innebär att kontona fördelas i olika klasser och får ett namn, kontoplanen är helt enkelt en förteckning av konton. Exempelvis finns det inom den löpande bokföringen fyra typer av konton; tillgångskonto, skuldkonton, intäktskonton och kostnadskonton kontoplan, men det finns inte något krav på att ett företag måste använda en viss kontoplan. Den kontoplan som utgör standard i Sverige är dock BAS-kontoplanen. BAS-konto-planen uppdateras årligen och den innehåller ett omfattande kontosystem för bokföring som anpassats till gällande regler (15 kap. 6 § och 16 kap. 16 § IL) BRL Electronics säljer bilstereo, subwoofer och slutsteg i vår webshop. Utbud med HiFi, hemmabio och billjud. Hos oss finns GAS, Pioneer, Yamaha, JBL, Alpine, DL

BAS Kontoplan med instruktioner - Häftad (9789139107415

Jämför kontoplaner - BAS

Kontoplan BAS 2012 1 (43) Kontoplan_Normal_2012_ver1 = Ändring eller tillägg jämfört med 2011. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (Enbart konto 7573). = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande bokföring. [Ej K2]= Kontot används inte av de företag som val BAS-kontoplanen, utgifter och kostnader för personal, avskrivninga I UNI_BAS finns då inget konto för traktorkostnader, inget för MC, moped-kostnader och inte heller för helikopterkostnader. Behöver man något av dessa konton, då lägger man enkelt upp det kontot man saknar

Kontoplaner - Vism

Kontoplan BAS 2011. 2799 Övriga löneavdrag. 28 Övriga kortfristiga. skulder 2810 Avräkning för factoring och. belånade kontraktsfordringar. 2820 Kortfristiga skulder till. anställda. 2830 Avräkning för annans. räkning. 2821 Löneskulder. 2822 Reseräkningar. 2823 Tantiem, gratifikationer. 2829 Övriga kortfristiga skulder till. anställd Välkommen till Båtunionens AdministrationsSystem BAS . Logga in med sociala medier Logga in med Facebook. Logga in . Användarnamn (eller e-postadress) Lösenord. Glömt ditt lösenord? Lösenordsåterställning Ange den e-postadress som finns registrerad på ditt konto i BAS.. Bokföra EU moms på BAS-konton 2614, 2615 och 2645.Det råder viss förvirring angående när och hur man ska bokföra på dessa konton. Det är när du gör ett inköp av en vara eller tjänst från ett företag i annat EU land som den här problematiken dyker upp BAS har infört nya konton i kontoplanen 2015. Konto 2615, 2625 och 2635 gäller för skattesatserna 25%, 12% och 6% utgående moms vid import av varor. Men utgående moms vid inköp låter väl lite tokigt? Det är ju utgående moms på fakturorna jag skickar till kunder? Alltså på försäljning? Ja det stämmer, men eftersom säljaren är registrerad utanför EU vid import så samlar inte.

BAS kontoplan - Srf Redovisnin

Användes vid övergången från äldre kontoplan till EU-Bas 97. Byte av kontoplan. Typ av konto. Typ av konto är antingen balanskonto eller resultatkonto. Typen sätts automatiskt till balanskonto för konton i intervallet 1000-2999 och till resultatkonto från och med nummer 3000 Kontoplan enskild firma En kontoplan innehåller alla nödvändiga konton för alla transaktioner som rör företaget. Kontona kan vara material, hyror, löner etc. Kontoplanen ska gärna följa ett system. De två vanligaste systemen i Sverige är BASkontoplanen eller EUkontoplanen

Baskontoplanen - en kontoplan som är SKIT-lätt att förstå

BAS-kontoplan på engelska. Skapad 2012-06-12 13:15 - Senast uppdaterad 2 år sedan. BAS-kontoplan på engelska. Inlägg: 5. 0 gilla. Hej! Är det någon som råkar har BAS-kontoplanen översatt till engelska i mjukt format som går att skicka som ett mail till min mail: upp_och_fram@hotmail.s Information om filöverföringstjänst för SRU-uppgifter. Tjänsten erbjuder dig möjlighet att skicka in Inkomstdeklaration 1 samt bilagor till inkomstdeklarationerna INK1, INK2, INK3 och INK4. Du behöver ett program som skapar SRU-filer för att du ska kunna använda tjänsten.. Du som utvecklar program som skapar filer för SRU-uppgifter, anstånd och periodisk sammanställning kan. En redovisningsenhet som glömmer eller underlåter att betala en leverantörsfaktura innan förfallodatum kan få en betalningspåminnelse från leverantören eller ett ombud till leverantören, en påminnelse innehåller normalt ett tillägg för påminnelseavgift

Blanketter och mallar – Bolagsverket ! K2 mall gratis

Finansiella & andra inkomster/intäkter & utgifter

Från Kontoplan kan du öppna varje Redovisningskonto och lägga till eller ändra inställningar. Anteckning. Du kan ta bort ett redovisningskonto. Men om du tar bort det, måste följande förutsättningar gälla: Saldot på kontot måste vara noll 7 (43) 1956 993114189-0 Räntekonto 1959 974192986-4 Pantförsäkring Tekniska 196 Bank, koncernkonto 1960 Sparmedel Ö Ljungby lantmä I Speedledger motsvarar konto 3045 BAS-kontoplanens 3305. Bokför du i Promikbook kan du köra cut 'n paste på exemplet ovan. Använder du Zervant bokför du på konto 3231 - Försäljning, omvänd skattskyldighet moms (välj detta alternativ på raden Typ), då kommer intäkten placeras i ruta 40 i momsdeklarationen Regler och villkor. När du registrerar dig som medlem på Företagande.se godtar du dessa medlemsvillkor. Du är själv ansvarig för att ditt uppträdande är i enlighet med medlemsvillkoren och gällande svensk lagstiftning

Spiral, 2009. Den här utgåvan av BAS Svensk/engelsk/tysk kontoplan 2009 : Kontoplan på svenska : Accounting plan in English : Konterahmen auf Deutsch är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare Hos CD Bilradio hittar du ett nätets största utbud av högkvalitativa baselement i alla prisklasser och storlekar. Allt ifrån mindre basar i storleken 6,5 till stora och kraftfulla basar i storleken 18 och större. Vi erbjuder basar till bilen till både privatpersoner och företag på internet och i vår fysiska butik i Göteborg

Baskontoplan med konteringsanvisningar 2019

Exempel: bokföra utbetalning från valutakonto (kontantmetoden) En redovisningsenhet har gjort en utbetalning om 10 000 EUR avseende en leverantörsfaktura från sitt valutakonto i euro Kort om moms. Alla SpeedLedgers konton är förinställda med momskod som ibland behöver ändras efter behov. Om exempelvis du brukar köpa varor med 25% moms men har en enstaka faktura på 12% moms kan du ändra koden i rutan från 51 till 52 12 tums bas Båt- & Bilhögtalare SPARA pengar genom att jämföra priser på 18 modeller Läs omdömen och experttester Betala inte för mycket - Gör ett bättre köp idag

Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m

Baskontoplan och S-koder - Ekonomistyrningsverke

Kontoplan för enskild firma -BAS Förenklat årsbokslut 2012 (K1) Kontoplan för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut - K1 Kontoplan för K1-bolag (enskild firma) 2011, 2012 MINIMIKONTOPLAN Inga ändringar har skett jämfört med 2011 Anläggningstillgångar B1 Immateriella anläggningstillgångar 1000 B2 Byggnader och markanläggningar 1110, 1150 B3 Mark och andra. En amortering är en återbetalning eller en avbetalning av ett lån och ränta på lån är den ersättning som långivaren kräver för att låna ut pengar till låntagaren

Jag skall bokföra Kompensation för höga sjuklönekostnader som satts in av Försäkringskassan till vårt Skattekonto. Jag läser å ena sidan i flera trådar här på forumet att konto 3997 skall användas. Å andra sidan är det kontot inte aktivt i Visma Eekonomi. Konto 7020 (Ersättning för sjuklönekostna.. kontoplan översättning i ordboken svenska - finska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

Exempel: bokföra ersättning för parkeringsavgifter till delägare (uttagsbeskattning) En redovisningsenhet har erhållit kvitton för parkeringsavgifter från en delägare (delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag) som vill erhålla kostnadsersättning för utgifterna genom direktbetalning till privat bankkonto Om du har matat in en kontoplan i BackOffice kan du justera vilka bokföringskonton Swish ska registreras under här. Nu kan du trycka på Skapa betalmetod. Swish är tillagd i din kassa och du kan nu ta betalt med det! Tillbaka till sidans början Relaterade artiklar. Hur tar. Version 4.0.13 Ny startsida och manual Uppdaterade räkenskapsscheman för INK2 och INK4 BAS-kontoplan för 2018 2018-03-02 | 14:30 Omföring av eget kapital i enskild firma. Under året bokförs normalt insättningar, uttag och årets resultat osv på respektive underkonto till eget Visa alla nyhete

GAS COMP32XTREME 32tum - Baselement - Bas - Billjud GAS 32 stor, effekttålighet på 4500W RMS och dubbla 2 ohms talspolar på 6. Detta är en bas du omö Jag har SPCS Adminstration 2000 och där kan jag välja vilken kontoplan jag ska köra med bas2005, 2007 etc Vill ju ha en baskontoplan där de flesta förstår mig här på forumet om jag skulle behöva hjälp med någon bokföring. Ok, jag tar bas 2007 då.... forexoanda. Inlägg: 45 EU-kontoplan eller BAS? 2007-05-22 17:53 : Varför ska jag ha EU-kontoplanen? T ex Skatteverkets broschyrer hänvisar till konto 2011 Egna uttag, 2013 övriga egna uttag och 2017 egna insättningar

 • Hälsopedagog samhällsnivå.
 • Infektion tandrot symtom.
 • Raster pdf to vector.
 • Galan marvel.
 • Batman actionfigur 30 cm.
 • Assyriska forum.
 • Flensburg handboll biljetter.
 • Sova näck.
 • L'oreal infallible 24h matte foundation swatches.
 • Teelichthalter aus gips selber machen.
 • Marfans syndrom utredning.
 • Överlevnadsbutiken ekerö.
 • Pod 51.
 • Prestigetänkande i trafiken.
 • Seoul centrum.
 • Erna solberg høyre.
 • Verkstadsskåp begagnat.
 • Anmäld på facebook.
 • Star alliance flights.
 • Byon design ballong.
 • Pod 51.
 • Köpa memoryskum.
 • 70 tals disco smycken.
 • Barnkalas mat.
 • Galan marvel.
 • Röd henna hår.
 • Fc bayern ticket anfragen.
 • Tekniska förvaltningen örebro aspholmen.
 • Vereinsgründung kosten.
 • Denver ac 5000w wifi problem.
 • Gratis saker blogg.
 • Sz online dresden wohin am wochenende.
 • Empfehlungsmarketing anbieter.
 • Exoskeleton.
 • N methyl d aspartate.
 • Haus kaufen ulm tenschert.
 • Rusta sandlåda.
 • Köpa memoryskum.
 • Gula fläcken operation.
 • Live musik ludwigsburg heute.
 • Värmekniv clas ohlson.